Politika spoločnosti

 • Spokojnosť zákazníka je našou najvyššou prioritou.
 • Vedenie firmy  bude vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie, a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov
 • Sledujeme  nové trendy a napredujeme  spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu služby a dodávky
 • Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru
 • Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii zákaziek
 • Kvalita je prvá a základná úloha za splnenie ktorej zodpovedajú zamestnanci spoločnosti na všetkých riadiacich a výkonných úrovniach
 • Robiť všetko pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a návštevníkov
 • Cestou prevencii predchádzať haváriám, skoro nehodám a situáciám, ktorých dôsledky by mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie a jeho znečisťovanie 
 • Zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek
 • Udržiavať vybudovaný integrovaný manažérsky systém a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti   

Environmentálna politika

Vrcholový manažment spoločnosti PROFI STEEL HOLD1NG s.r.o. si plne uvedomuje svoju zodpovednosť za elimináciu environmentálnych rizík vyplývajúcich z činností, výrobkov a služieb spoločnosti ako dodávateľa služieb v oblasti inžinieringu, manažmentu, inštalácie a rekonštrukcií zariadení pre energetiku, teplárenstvo, farmaceutický, potravinársky a petrochemický priemysel.

Pre dosahovanie sústavného zlepšovania environmentálneho správania sa, v súlade s víziou spoločnosti a celkovou firemnou politikou, politikou kvality a politikou bezpečnosti sa vrcholový manažment zaväzuje:

 • Pravidelne identifikovať environmentálne aspekty, určovať a preskúmavať dlhodobé a krátkodobé ciele, preventívne prijímať programy na elimináciu enviromentálnych aspektov;
 • Vytvárať organizačné a materiálne podmienky pre dodržanie príslušných právnych a iných požiadaviek, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť;
 • V rámci prevencie znečisťovania, znižovať alebo odstraňovať dopady svojich činností a produktov na životné prostredie vývojom, navrhovaním a vyrábaním výrobkov s nižším zaťažením životného prostredia;
 • Znižovať množstvo emisií zavádzaním nových technológií a inštaláciou moderných výrobných zariadení;
 • Znižovať množstvo odpadov, spotreby energie a surovín výberom priaznivejších chemických látok a zmesí, hospodárnejším využitím energie a materiálnych zdrojov;
 • Vytvárať postupy pre prevenciu možnosti vzniku havarijného ohrozenia a havarijnej situácie;
 • Vzdelávať zamestnancov v oblasti systému environmentálneho manažérstva a viesť ich k plneniu úloh v oblasti zlepšovania životného prostredia.

Vrcholový manažment sa zároveň zaväzuje informovať všetkých zamestnancov a všetky osoby pracujúce pre organizáciu alebo v mene organizácie o tejto politike, zabezpečiť jej sprístupnenie verejnosti a aktuálnosť

MOTTO

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.
Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

VÍZIA

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a produkty v oblasti :
Zváračské, zámočnícke, potrubárske práce

ETICKÝ KÓDEX

Vážení obchodní partneri,

Etický kódex pre obchodných partnerov spoločnosti Profisteel holding, s.r.o. obsahuje etické princípy, ktoré považujeme za veľmi dôležité v našich obchodných vzťahoch a od našich dodávateľov očakávame ich dodržiavanie.

Týmito etickými princípmi sú:

 1. Tovary a služby - obchodní partneri spoločnosti Profisteel holding, s.r.o. poskytujú vysoko kvalitný a bezpečný tovar a služby; ďalej v požadovanom termíne poskytujú všetky potrebné informácie, ktoré sú pravdivé, presné a zrozumiteľné. V ústnej i písomnej komunikácii dodržiavajú etické pravidlá správania. Informácie, ktoré sa týkajú zákazníkov, považujú za dôverné.
 2. Finančné informácie a účtovníctvo - obchodní partneri sú povinní viesť svoje finančné a účtovné výkazy transparentne.
 3. Majetok (aktíva) – v prípade, že plnenie zmluvných povinností je spojené s (po)užívaním majetku spoločnosti Profisteel holding, s.r.o., obchodní partneri preberajú zodpovednosť za stav a primerané, starostlivé a hospodárne využívanie tohto majetku.
 4. Duševné vlastníctvo - obchodní partneri rešpektujú, že významné a neverejné idey, stratégie a iné obchodné informácie, ktoré vznikli v spoločnosti Profisteel holding, s.r.o., sú jej majetkom a požívajú zákonnú ochranu.
 5. Zneužitie dôverných interných informácii - – všetky informácie týkajúce sa vzťahov medzi spoločnosťou Profisteel holding, s.r.o. a jej obchodnými partnermi sa považujú za dôverné. Obchodní partneri nepoužijú nezákonným spôsobom takéto informácie za účelom nadobudnutia finančných výhod.
 6. Ľudské práva – obchodní partneri spoločnosti Profisteel holding, s.r.o. rešpektujú právo svojich zamestnancov na slobodu náboženského vyznania, zhromažďovania, odpočinok, voľný čas a pravidelnú platenú dovolenku; uplatňujú zásadu čestného a spravodlivého zamestnania a odmeňovania v súlade s príslušnými predpismi.
 7. Zákaz diskriminácie – obchodní partneri spoločnosti Profisteel holding, s.r.o. neuplatnia žiadnu formu diskriminácie na základe pohlavia, rodinného stavu, veku, etnického pôvodu, farby pleti, náboženského a politického presvedčenia, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej orientácie.
 8. Obťažovanie - obchodní partneri spoločnosti Profisteel holding, s.r.o. nesmú konať alebo sa správať spôsobom, ktorý by sa mohol považovať za násilný, výhražný, nenávistný, nepriateľský alebo urážlivý. Obchodní partneri sú povinní prispieť k vytváraniu atmosféry vzájomnej úcty a dôvery, bez ktorej nie je možné spolupracovať a dosahovať výsledky.
 9. Nútená a detská práca - obchodní partneri spoločnosti Profisteel holding, s.r.o. netolerujú nútenú, povinnú a detskú prácu v akejkoľvek podobe.
 10. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia (HSE) – obchodní partneri spoločnosti Profisteel holding, s.r.o. dodržiavajú príslušné predpisy a postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
 11. Korupcia – obchodní partneri Profisteel holding, s.r.o. realizujú svoju podnikateľskú činnosť bez korupcie a podvodného konania a dbajú o to, aby konanie ich zamestnancov alebo vlastných zmluvných partnerov nebolo vedené úmyslom získať neoprávnený majetkový prospech.
 12. Konflikt záujmov - obchodní partneri Profisteel holding, s.r.o. nezamestnajú osoby, ktoré sú zamestnancami niektorej zo spoločností Profisteel holding, s.r.o. a neumožnia, aby tieto osoby nadobudli majetok alebo podiel v ich spoločnostiach.
 13. Čestná hospodárska súťaž – obchodní partneri Profisteel holding, s.r.o. vykonávajú svoju obchodnú činnosť v súlade s pravidlami čestnej a spravodlivej hospodárskej súťaže a v súlade s platnými ustanoveniami predpisov regulujúcich hospodársku súťaž.

Obchodní partneri Profisteel holding, s.r.o. zabezpečia, aby každá tretia strana/osoba, ktorá je zainteresovaná do plnenia zmluvných povinností obchodného partnera bola náležite informovaná o vyššie uvedených etických princípoch a povinnosti ich uplatňovať a dodržiavať. V prípade opakovaného závažného porušenia týchto etických princípov zo strany príslušného obchodného partnera ukončí Profisteel holding, s.r.o. obchodnú spoluprácu s týmto obchodným partnerom.

Okrem toho, že obchodní partneri Profisteel holding, s.r.o. sú povinní zabezpečiť súlad s uvedenými etickými princípmi, sú povinní usilovať sa o lepšie poznanie, pochopenie a dodržiavanie celého obsahu Etického kódexu Profisteel holding, s.r.o. Obchodní partneri musia bezodkladne informovať Profisteel holding, s.r.o. o každom porušení predmetných etických princípov, o ktorom sa dozvedeli, a o prijatí a implementácii príslušných nápravných krokov či opatrení smerujúcich k ich eliminácii.

Vydaný ku dňu 02.07.2014

Frtús Radoslav
konateľ spoločnosti Profisteel holding, s.r.o.

 

Na stiahnutie

Etický kódex

Copyright © 2019 - 2022 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.