Školenia a kurzy

Pre zváračov:

 • Praktický tréning zváračov
 • Školenie a príprava pre zváranie orbitálnou zváračkou

Pre potrubárov:

 • Potrubársky kurz
 • Praktický tréning pre potrubárov

Pre zámočníkov:

 • Praktický tréning pre zámočníkov

 

PRÍPRAVA A CERTIFIKÁCIA ZVÁRAČA V ROZSAHU ZÁKLADNÝCH KURZOV PODĽA STN 05 0705 A V ROZSAHU ÚRADNÝCH SKÚŠOK PODĽA STN EN ISO 9606-1 A STN EN ISO 13585

Teoretická a praktická príprava je zabezpečená v priestoroch areálu Steel Tower v Leviciach. Celá príprava uchádzača ako aj samotná úradná / periodická skúška prebieha pod dozorom povereného zváracieho technológa a v spolupráci s certifikačným orgánom vo zváraní. Vďaka tejto službe môže uchádzač získať znalosti a zručnosti od základov až po vybranú úradnú skúšku, alebo môže túto službu využiť uchádzač, ktorý má už skúsenosti a oprávnenia zvárača a chce si rozšíriť kvalifikáciu o ďalšie materiály, metódy, polohy a podobne.

Základné kurzy a zaškolenia podľa STN 05 0705

ZK 311-1 - základný kurz zvárania plameňom (ocele bez predohrevu)
ZK 111-1 - Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-2 - Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 111-3 - Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom obalenou elektródou
ZK 141-1 - Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-2 - Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 141-3 - Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
ZK 135-1 - Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

 

ZK 135-2 - Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZK 135-3 - Zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
ZP 311-1 - Stehovanie plameňom
ZP 311-2 - Rezanie a drážkovanie kyslíkom
ZP 111-1 - Stehovanie elektrickým oblúkom
ZP 111-8 - Naváranie elektrickým oblúkom
ZP 135-1 - Stehovanie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou
ZP 135-8 - Naváranie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou
ZP 141-1 - Stehovanie v ochrannej atmosfére neodtavujúcou sa elektródou
ZP 141-8 - Naváranie v ochrannej atmosfére neodtavujúcou sa elektródou
ZP 83 - Rezanie plazmou

Prípravné kurzy na úradnú skúšku a periodické skúšky zvárača podľa STN EN ISO 9606-1

Termín, dĺžka trvania a cena: našou snahou je prispôsobiť termín, dĺžku trvania a cenu presne potrebám daného uchádzača, pre bližšie informácie nám neváhajte zavolať na 0902 098 786.

Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú prípravu, absolvovanie skúšok a vydanie zváracieho preukazu alebo preukazu zváračského pracovníka.

Metódy zvárania podľa ISO 4063:

141 - oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG
142 - oblúkové TIG zváranie bez prídavného materiálu
111 - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
135 - oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne MAG
136 - oblúkové zváranie plnenou elektródou v aktívnom plyne
138 - oblúkové zváranie plnenou elektródou s kovovým práškom v aktívnom plyne

Základné materiály:

 • triedy 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 podľa TNI CEN ISO/ TR 15608

Prídavné materiály:

 • FM1,FM2,FM3,FM4,FM5,FM6 v súlade s STN EN ISO 9606-1

Rozmery a typy spojov:

 • tupé spoje rúr a plechov, kútové spoje rúr a plechov
 • materiály hrúbok od 1mm a priemerov od 10 mm

Termín, dĺžka trvania a cena: našou snahou je prispôsobiť termín, dĺžku trvania a cenu presne potrebám daného uchádzača, pre bližšie informácie nám neváhajte zavolať na 0902 098 786.

Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú prípravu, absolvovanie skúšok a vydanie certifikátu s dobou platnosti 2 alebo 3 roky.

Metódy zvárania podľa ISO 4063:  

 • 912- tvrdé spájkovanie plameňom, ručným horákom

Základné materiály:

 • triedy 1,2,3,4,5,6,8,7,8,9,10,11,21, 22,23,31-34,37,38,41-45 podľa TNI CEN ISO/ TR 15608

Prídavné materiály:

 • priame nanášanie FF

Rozmery a typy spojov:

 • tupé spoje rúr a plechov, kútové spoje rúr a plechov, preplátované spoje rúr a plechov
 • materiály hrúbok od 0,5mm a priemerov od 8 mm

Praktický tréning zváračov

Pre praktický tréning zváračov máme k dispozícii 5 samostatných zváracích boxov, v ktorých je možné vykonávať tréning metódami 141, 142, 135, 136, 138, 111. Tréning môže prebiehať podľa vlastných potrieb zvárača, alebo môže byť zameraný na konkrétne podmienky zákazky. V takom prípade je dĺžka potrebného tréningu dohodnutá vopred spolu so zváracím technológom na základe výsledku predchádzajúcej pracovnej skúšky v našej spoločnosti.

Metódy zvárania podľa ISO 4063:

141 - oblúkové zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne TIG
142 - oblúkové TIG zváranie bez prídavného materiálu
111 - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
135 - oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne MAG
136 - oblúkové zváranie plnenou elektródou v aktívnom plyne
138 - oblúkové zváranie plnenou elektródou s kovovým práškom v aktívnom plyne

Základné materiály:

 • triedy 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 podľa TNI CEN ISO/ TR 15608

Prídavné materiály:

 • FM1,FM2,FM3,FM4,FM5,FM6 v súlade s STN EN ISO 9606-1

Rozmery a typy spojov:

 • tupé spoje rúr a plechov, kútové spoje rúr a plechov
 • materiály hrúbok od 1mm a priemerov od 10 mm

Ceny za praktický tréning:

Položka Materiál Cena za 1/2 dňa*
1 Nerez 35€
2 Uhlíková oceľ 26€

*4 hodiny v čase od 8:00 do 15:00

Poznámka: cena za materiály neuvedené v tabuľke bude dohodnutá individuálne.

Typy zvarových spojov: FW spoje plechov a rúr rôznych priemerov a hrúbok, BW spoje plechov
a rúr rôznych priemerov a hrúbok, odbočky rúr.
Minimálny rozsah: Pól dňa

Cena zahŕňa: základný materiál triedy 1,2,3,4,5,6,8 podľa TNI CEN ISO/ TR 15608, prídavný materiál, technické plyny, energie, prítomnosť a dozor zváracieho technológa / inštruktora.
Ceny sú uvedené s DPH.

 

PRAKTICKÝ TRÉNING POTRUBÁROV A ZÁMOČNÍKOV

Pre praktický, prípadne teoretický výcvik potrubárov a zámočníkov, máme k dispozícii priestory, potrebné náradie pre prácu s potrubím a potrubársku učebňu s reálnym potrubím. Počas tréningu sa venujeme výpočtom, čítaniu izometrií a zámočníckych výkresov, ako aj ohýbaniu a zostavovaniu trás pod vedením skúseného inštruktora. Rozsah učenia je individuálny podľa potreby uchádzača, prípadne podľa potreby pre danú zákazku.

Ceny za praktický tréning:

Položka Pracovná pozícia Cena za 1/2 dňa*
1 Potrubár/Zámočník 24€

*4 hodiny v čase od 8:00 do 15:00

 

ZVÁRANIE ORBITÁLNOU ZVÁRAČKOU - ŠKOLENIE A PRÍPRAVA OPERÁTORA TAVNÉHO ZVÁRANIA PODĽA STN EN ISO 14732

Zaškolenie + teoretická a praktická príprava operátora tavného zvárania podľa normy STN EN ISO 14732. Absolvent po ukončení kurzu dostane osvedčenie o absolvovaní kurzu. Absolvent sa môže vďaka úspešne absolvovanému kurzu uplatniť najmä vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle.

Informácie o kurze:

Metóda zvárania: 142 v súlade s ISO 4063- zváranie netaviacou sa wolfrámovou elektródou v inertnom plyne ( TIG ) bez prídavného materiálu.

Spôsob školenia: súbežne prebiehajúca teoretická a praktická príprava

Zváracie zariadenie: Polysoude, Orbimatic - uzavreté zváracie hlavy

Rozsah kurzu: 8 hodín

Cena kurzu bez vydania certifikátu: 170€

Cena zahŕňa: teoretickú a praktickú prípravu, vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu. Ceny sú uvedené s DPH.

 

KURZY PRE POTRUBÁROV

Vzhľadom k pretrvávajúcej absencii zručných potrubárov s dostatočnými teoretickými znalosťami a neutíchajúcim dopytom na pracovnom trhu ponúkame odborné kurzy pre potrubárov.

Tieto kurzy sú zamerané:

 • pre prípravárov, ktorí potrebujú nadobudnúť okrem teoretických vedomostí aj praktickú zručnosť pri zostavovaní spojov pre zvárača
 • pre úplných začiatočníkov, ktorí majú záujem začať alebo rozvíjať svoj profesijný život v oblasti energetiky, potraviny a farmácie

Absolventi kurzu budú schopní pracovať na pozícii skúseného potrubára, pre ktorého nie je problém samostatne zmontovať potrubnú trasu aj podľa zložitého izometrického výkresu, pripraviť zvarové spoje pre zvárača, čítať izometrické výkresy, vytvárať záznamy o potrubných trasách ( Welding list ) a v prípade voľného trasovania zakresliť vytvorenú trasu do izometrického výkresu.

 

Potrubársky kurz

Obsah kurzu:

 • Potrubárske náradie a jeho použitie v praxi
 • Prehľad typov komponentov a materiálov, rozpiska vo výkrese
 • Odrezanie ľubovoľného stupňa na kolene
 • Materiály používané v potrubárstve
 • Orientácia na stavbe – koordináty
 • Uloženia
 • Základné potrubárske výpočty, meranie, odpočítanie komponentov a stanovenie čistej miery
 • Čítanie výkresov, ohýbanie drôtu podľa izometrii
 • Nastavenie zvarového spoja podľa izometrii- pravouhlé etáže
 • Úkosovanie, obrúsenie tepelne ovplyvnenej časti spoja
 • Prírubové spoje
 • Ohýbanie rúr
 • Prírubové spoje, praktický tréning s tesnostnou skúškou
 • Tvorba nápichov
 • Všetky dôležité potrubárske výpočty – rôzne etáže s domerkom aj bez, paralelné etáže, dopočítanie čistých mier
 • Rezanie závitov, montáž a počítanie zavitových rúr
 • Kalibrovanie rúr
 • Zápis zvarov do welding listu
 • Čítanie konštrukčných výkresov – zákady

Dĺžka kurzu: 13 dní

Počet uchádzačov na kurz: 2 až 4

Cena kurzu: 680€

Cena zahŕňa: teoretickú prípravu, praktickú prípravu ( v dielni ), učebný materiál a záverečnú skúšku z teoretickej a praktickej časti, vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu, zaradenie absolventa do databázy firiem Profi Welders, Slovak Welders, Profisteel holding pre zasielanie aktuálnych pracovných ponúk. Ceny sú uvedené s DPH.

 

Potrubársky kurz – Úroveň II.

Obsah kurzu

 • prehľad typov komponentov a materiálov, rozpiska vo výkrese, uloženia
 • izometrický výkres- správne čítanie, tvorba náčrtov, značky komponentov a označovanie, tréning pochopenia izometrického premietania na modelovom pracovisku orientácia na stavbe
 • trigonometria, výpočet etáže, výpočet uhlov, spádovanie
 • tvorba nápichov
 • zápis zvarov do záznamových listov ( Welding list )
 • nastavovanie spojov pre zvárača, zmontovanie trasy podľa izometrie
 • základy práce s prírubovými spojmi
 • ohýbanie trás
 • vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu

Dĺžka kurzu: 10 dní

Počet uchádzačov na kurz: 2 až 6

Cena kurzu: 576€

Cena zahŕňa: teoretickú prípravu, praktickú prípravu ( v dielni ), učebný materiál záverečnú skúšku z teoretickej a praktickej časti,  vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu,  zaradenie absolventa do databázy firiem Profi Welders, Slovak Welders, Profisteel holding pre zasielanie aktuálnych pracovných ponúk. Ceny sú uvedené s DPH.

 

Potrubársky kurz – Úroveň III

Obsah kurzu

 • prehľad typov komponentov a materiálov, rozpiska vo výkrese, uloženia
 • izometrický výkres- správne čítanie, tvorba náčrtov, značky komponentov a označovanie, tréning pochopenia izometrického premietania na modelovom pracovisku
 • orientácia na stavbe
 • trigonometria, výpočet etáže, výpočet uhlov, spádovanie
 • tvorba nápichov
 • zápis zvarov do záznamových listov ( Welding list )
 • nastavovanie spojov pre zvárača, zmontovanie trasy podľa izometrie
 • základy práce s prírubovými spojmi
 • ohýbanie trás
 • zaškolenie na stehovanie metódou 141 v rozsahu ZP 141-1 podľa STN 050705 ( stehovanie austenitických materiálov zamerané pre potravinársky a farmaceutický priemysel )
 • vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu
 • vydanie preukazu zváračského pracovníka

Dĺžka kurzu: 13 dní

Počet uchádzačov na kurz: 2 až 6

Cena kurzu: 828€

Cena zahŕňa: teoretickú prípravu, praktickú prípravu ( v dielni ), učebný materiál záverečnú skúšku z teoretickej a praktickej časti,  vydanie osvedčenia o absolvovaní kurzu,  zaradenie absolventa do databázy firiem Profi Welders, Slovak Welders, Profisteel holding pre zasielanie pracovných ponúk. Ceny sú uvedené s DPH.

 

Školenie na montáž skrutkových spojov na kritických častiach tlakových systémov podľa STN EN 1591-4

V našich priestoroch ponúkame aj školenie personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov v rozsahu základnej úrovne podľa STN EN 1591-4.

Uchádzač získa teoretické vedomosti v kombinácii s praktickou skúsenosťou so simulovanou činnosťou v prevádzke (dielni).

Cieľom je pripraviť uchádzača tak aby bol schopný vykonávať montážne práce s vyhovujúcou kvalitou a tým zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú prevádzku tlakových systémov.

Rozsah školenia:  6-8 hodín

Počet uchádzačov na kurz: 2 až 6

Cena kurzu: 228€

Cena zahŕňa: teoretická a praktická príprava v rozsahu ťažiskových vedomostí základnej úrovne uvedených v tabuľke č.3 normy STN EN 1591-4 , záverečná skúška, vydanie osvedčenia o absolvovaní. Ceny sú uvedené s DPH.

Copyright © 2019 - 2022 Profisteel holding s.r.o., All Rights Reserved. Developed by MrCode.NET

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.