Výzva na predloženie návrhu zmluvy o dielo a cenovej ponuky